Dự thảo Luật giao thông đường bộ sửa đổi mới 2021 với 10 điểm mới đáng chú ý.

10 Điểm mới trong luật giao thông đường bộ mới nhất 2021

Cho đến hiện tại Nước Cộng hòa xã hội dân chủ Việt Nam đã thông qua 2 bộ Luật Giao thông đường bộ. Đầu tiên là bộ Luật giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 đã được Quốc hội thông qua vào 26/6/2001, bộ thứ 2 được thông qua vào 13/11/2008. Suốt hơn 10 năm thực […]

Read More