Thông tư Quy định về bảo trì công trình hàng hải

Theo Thông tư, nội dung công tác bảo trì CTHH bao gồm: Kiểm tra CTHH để đánh giá hiện trạng công trình nhằm phát hiện các dấu hiệu hư hỏng của công trình, xác định cấp bảo trì; Quan trắc CTHH; Bảo dưỡng CTHH; Kiểm định chất lượng CTHH; Sửa chữa CTHH. Đối với công tác bảo trì CTHH Thông tư phân rõ ra 4 cấp bao gồm:

1. Cấp duy tu, bảo dưỡng: được tiến hành thường xuyên hoặc định kỳ để đề phòng hư hỏng của từng chi tiết, bộ phận CTHH;

2. Cấp sửa chữa nhỏ: được tiến hành khi có hư hỏng ở một sổ chi tiết của bộ phận CTHH nhằm khôi phục chất lượng ban đầu của các chi tiết đó;

3. Cấp sửa chữa vừa: được tiến hành khi có hư hỏng hoặc xuống cấp ở một số bộ phận CTHH nhằm khôi phục chất lượng ban đầu của các bộ phận công trình đó;

4. Cấp sửa chữa lớn: được tiến hành khi có hư hỏng hoặc xuống cấp ở nhiều bộ phận công trình nhằm khôi phục chất lượng ban đầu của công trình.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2013.

Nguồn: Pháp luật giao thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *