Thông tư Quy định về bảo trì công trình hàng hải

Theo Thông tư, nội dung công tác bảo trì CTHH bao gồm: Kiểm tra CTHH để đánh giá hiện trạng công trình nhằm phát hiện các dấu hiệu hư hỏng của công trình, xác định cấp bảo trì; Quan trắc CTHH; Bảo dưỡng CTHH; Kiểm định chất lượng CTHH; Sửa chữa CTHH. Đối với công […]

Read More